Sandslån

IMG_4113

IMG_4114
Mellan åren 1872 och 1982 var Sandslån förmodligen världens största timmersorteringsverk. Det manuella timmerskiljet, med runt sjuhundra arbetare, låg mellan Sandslåön och barlastön Lilla Norge. Rekordåret 1953 sorterades närmare 23 miljoner timmerstockar. Det nya mekaniska orteringsverket ersatte på 1960-talet det gamla manuella skiljet, hade cirka nittio arbetare varav tjugofem var kvinnor. Det nya skiljet placerades i Kungsgårdsfjärden. 1982 upphörde även det nya skiljet med sin verksamhet. Timmerleveranserna till sågverk och massafabriker skedde nu på lastbil och järnväg. På Sandslånön finns idag museum, fem f.d. arbetarkaserner, restaurang, marina samt tornet ute i Kungsgårdsfjärden som är enda resten efter timmersorteringsverket. I de f.d. arbetarkasernerna finns flottarmuseet, häxmuseet och vandrarhem.

Texten är hämtad från Sandslåns gästgiveri